You are here

Enrolling Diverse Clients

The ACE TA Center has developed tools and resources to support engagement and enrollment of diverse clients, including immigrants. Our consumer resources have been translated into Spanish and Haitian Creole.

Tools and resources in Spanish

Tools and resources in Haitian Creole

 • Get Covered for a Healthy Life - Consumer Q&A
  Audience: Consumers
  This resource is for eligible clients that have not yet enrolled in health coverage. It answers common questions they may have about enrolling in health coverage. Also available in English and Spanish

 • Making the Most of Your Coverage
  Audience: Consumers
  This consumer guide will help newly enrolled clients get started using their coverage. Also available in English and Spanish.

 • Kontinye Jwenn Pwoteksyon Pandan Tout Ane a (Stay Covered All Year Long)
  Zouti sa a gen ladann enfòmasyon pou kliyan k ap transfere nan yon lòt pwoteksyon sou Mache (Marketplace) la ak nan Medicaid ki bezwen jere chanjman pwoteksyon asirans sante yo.

 • Rete Kouvri Seri Afich (Stay Covered Poster Series)
  Afich pou ede kliyan yo konprann sa yo sa yo bezwen pou kenbe pwoteksyon asirans yo pandan tout ane a.

 • Glosè Referans Rapid nan Langaj ki Fasil pou Konprann (Plain Language Glossary)
  Glosè referans rapid sa a ofri esplikasyon ki fasil pou konprann nan langaj tout moun kapab konprann konsènan ekspresyon ak fraz ki gen pou wè ak enskripsyon nan swen sante pou founisè swen VIH yo.

lifted