Rete anba Pwoteksyon Asirans: Seri Afich Rete Endektektab

ACE TA Center

tool iconSeri afich ki vize konsomatè yo se pou deklanche konvèsasyon ant konsomatè ak founisè yo osijè tretman antanke prevansyon, epi wòl pwoteksyon asirans sante pou sipòte moun ki gen VIH pou atenn oswa kenbe sipresyon viral. Afich yo gen ladann mesaj ki adapte pou divès tip pwoteksyon asirans sante diferan epi ki kreye pou itilize yo nan anviwònman tankou sal datant, biwo ak asansè. Chak afich gen sou li mesaj “Yon chaj viral ki endetektab montre tretman VIH ou ap mache epi ou pa kapab transmèt viris la lòt moun.” 

We'd like your feedback

Was this page helpful?
I found this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
I did not find this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
Please include an email address if you would like a response
Please include an email address if you would like a response