You are here

Jwenn tout Avantaj Nèt nan Pwoteksyon ou an – Gid pou Konsomatè

March 2019

ACE TA Center

Apre kliyan RWHAP yo fin enskri nan asirans sante, yo gendwa bezwen èd pou konprann kijan pwoteksyon yo mache, espeyalman si yo pa janm gen asirans anvan sa.

Pataje gid sa a avèk kliyan ki fèk enskri pou ede yo demare ak nouvo avantaj yo. Gid la bay enfòmasyon kifasil pou konprann osijè:

  • Idantifye dokiman asirans sante ki enpòtan
  • Defini mo ki enpòtan pou konprann asirans ou an
  • Antisipe depans sante posib ou yo
  • Knowing where to go for care
  • Pwofite omaksimòm de chak vizit medikal
Related ACE TA Center Resources
Total views: 2,127
lifted