You are here

Peryòd Enskripsyon Espesyal yo

April 2019

ACE TA Center

SEP haitian creole image

Kliyan yo ki kalifye pou yon Peryòd Enskripsyon Espesyal gendwa enskri nan yon nouvo plan asirans Mache (Marketplace) oubyen chanje plan andeyò Peryòd Enskripsyon Lib nòmal la.

Peryòd Enskripsyon Espesyal yo deklanche akòz evènman lavi ki grav, tankou sa ki annapre yo:

  • Nesans yon timoun

  • Pèt lòt pwoteksyon asirans

  • Yon chanjman nan kalifikasyon pou Medicaid

  • Sèten tip erè ki te gendwa te rive pandan pwosesis aplikasyon an

Fèy enfòmativ sa a ofri kliyan yo yon apèsi sou evèman lavi ki grav ak sikonstans. Espesyal yo ki gendwa pèmèt yo kalifye pou yon Peryòd Enskripsyon Espesyal ansanm ak enfòmasyon konsènan sa pou fè si yo panse yo kalifye.
Tanpri sonje enfòmasyon ki nan resous sa a reflete politik anplas la nan dat piblikasyon an epi anjeneral yo pa te mete li ajou pou reflete nenpòt chanjman ki rive apre dat piblikasyon an.

 

Related ACE TA Center Resources

Total views: 1,045
lifted