Glosè Referans Rapid nan Langaj ki Fasil pou Konprann

ACE TA Center

Glosè referans rapid sa a ofri esplikasyon ki fasil pou konprann nan langaj tout moun kapab konprann konsènan ekspresyon ak fraz ki gen pou wè ak enskripsyon nan swen sante pou founisè swen VIH yo.

We'd like your feedback

Was this page helpful?
I found this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
I did not find this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
Please include an email address if you would like a response
Please include an email address if you would like a response
Did you use this approach in your work?
Not yet because
If no, why not?