Jwenn tout Avantaj Nèt nan Pwoteksyon ou an – Gid pou Konsomatè

ACE TA Center

Apre kliyan RWHAP yo fin enskri nan asirans sante, yo gendwa bezwen èd pou konprann kijan pwoteksyon yo mache, espeyalman si yo pa janm gen asirans anvan sa.

Pataje gid sa a avèk kliyan ki fèk enskri pou ede yo demare ak nouvo avantaj yo. Gid la bay enfòmasyon kifasil pou konprann osijè:

  • Idantifye dokiman asirans sante ki enpòtan
  • Defini mo ki enpòtan pou konprann asirans ou an
  • Antisipe depans sante posib ou yo
  • Knowing where to go for care
  • Pwofite omaksimòm de chak vizit medikal
Related ACE TA Center Resources

We'd like your feedback

Was this page helpful?
I found this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
I did not find this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
Please include an email address if you would like a response
Please include an email address if you would like a response
Did you use this approach in your work?
Not yet because
If no, why not?