Kontinye Jwenn Pwoteksyon Pandan Tout Ane a

ACE TA Center

Aprè kliyan yo fin enskri nan asirans sante, li enpòtan pou asire yo kenbe pwoteksyon yo an pandan tout ane a. Lè kliyan yo kenbe pwoteksyon yo, sa va pèmèt yo jwenn aksè san restriksyon nan sèvis ak medikaman yo bezwen epi sa ede evite peryòd lè swen sante yo pa garanti.

Pataje gid sa a ak kliyan yo aprè yo fin enskri nan asirans sante. Sa pral ede yo konprann sa yo kapab fè pou kenbe pwoteksyon yo.

Sijè ki Abòde

  • Peye prim san reta
  • Deklare revni ak chanjman nan gwosè
  • Fanmi w Kisa pou fè si yo pèdi pwoteksyon

Zouti sa a gen ladann enfòmasyon pou kliyan k ap transfere nan yon lòt pwoteksyon sou Mache (Marketplace) la ak nan Medicaid ki bezwen jere chanjman pwoteksyon asirans sante yo.

Related ACE TA Center Resources

We'd like your feedback

Was this page helpful?
I found this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
I did not find this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
Please include an email address if you would like a response
Please include an email address if you would like a response
Did you use this approach in your work?
Not yet because
If no, why not?