Konprann Doub Elijibilite: Yon Gid pou Moun ki Gen Asirans Medicare ak Medicaid

ACE TA Center

Doub elijibilite Medicare-Medicaid la kapab yon sijè konplèks ki gen anpil niyans. Zouti sa a se pou ede moun ki enfekte ak VIH konprann fondman elijibilite ak pwoteksyon asirans lan, avantaj inik ki genyen lè moun doubman elijib pou toulede pwogram yo, ansanm ak kijan Pwogram Ryan White VIH/SIDA (RWHAP) a kapab sipòte kliyan ki doubman elijib yo.

Zouti sa a abòde:

 • Kritè elijibilite pou Medicare ak Medicaid
 • Chemen popilè pou rive nan doub elijibilite a
 • Priyorite pwoteksyon asirans sante enpòtan pou kliyan RWHAP ki doubman elijib yo, ki gen ladann founisè swen VIH ak sa yo ki pa bay swen VIH, medikaman ak sèvis sipò
 • Konsiderasyon popilè sou pwoteksyon asirans sante pou kliyan RWHAP ki doubman elijib yo, ki gen ladann:
  • Eleman kle ak enpòtans ki genyen nan entegrasyon swen ak kontinwite swen
  • Lòd klasman peyè yo pou moun ki doubman elijib yo
  • Wòl RWHAP/ADAP nan sipò kliyan yo ki doubman elijib avèk prim Medicare ak Medicaid yo, pataj depans yo ak ko-peman yo
 • Sous èd finansyè, tankou Pwogram Ekonomi Medicare yo ak pwogram Extra Help la
 • Diskite bezwen yo konsènan pwoteksyon asirans sante ak bezwen pou enskripsyon yo ak administratè dosye oswa founisè swen pou VIH pou kontakte sipò nan zafè enskripsyon

We'd like your feedback

Was this page helpful?
I found this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
I did not find this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
Please include an email address if you would like a response
Please include an email address if you would like a response
Did you use this approach in your work?
Not yet because
If no, why not?