You are here

Kontinye Jwenn Pwoteksyon Pandan Tout Ane a

November 2019

ACE TA Center

Aprè kliyan yo fin enskri nan asirans sante, li enpòtan pou asire yo kenbe pwoteksyon yo an pandan tout ane a. Lè kliyan yo kenbe pwoteksyon yo, sa va pèmèt yo jwenn aksè san restriksyon nan sèvis ak medikaman yo bezwen epi sa ede evite peryòd lè swen sante yo pa garanti.

Pataje gid sa a ak kliyan yo aprè yo fin enskri nan asirans sante. Sa pral ede yo konprann sa yo kapab fè pou kenbe pwoteksyon yo.

Sijè ki Abòde

  • Peye prim san reta
  • Deklare revni ak chanjman nan gwosè
  • Fanmi w Kisa pou fè si yo pèdi pwoteksyon

Zouti sa a gen ladann enfòmasyon pou kliyan k ap transfere nan yon lòt pwoteksyon sou Mache (Marketplace) la ak nan Medicaid ki bezwen jere chanjman pwoteksyon asirans sante yo.

Related ACE TA Center Resources

Total views: 429