Jwenn Pwoteksyon pou viv Lavi w An Sante – Konsomatè Kesyon/Repons

ACE TA Center

Sèten kliyan RWHAP gendwa toujou gen kesyon oswa preyokipasyon osijè enskrpsyon nan pwoteksyon asirans sante. Pataje resous sa a avèk kliyan yo pandan w ap ede yo konsidere si yo ta vle enskri. Nan resous sa a, kliyan yo kapab jwenn repons ki fasil pou konprann pou kesyon moun poze souvan konsènan enskripsyon:

  • Pouki sa mwen bezwen asirans sante? Mwen deja ap resevwa swen grasa Pwogram Ryan White lan.
  • Asirans sante kapab chè. Kijan mwen pral peye pou li?
  • Èske m ap kapab kontinye ale kay founisè swen pou VIH mwen genyen kounye an?
  • Èske asirans lan pral peye pou medikaman VIH mwen yo?
  • Èske mwen kapab kontinye resevwa sèvis nan Pwogram Ryan White ak ADAP?
  • E si mwen pa enskri nan asirans sante?
Related ACE TA Center Resources

We'd like your feedback

Was this page helpful?
I found this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
I did not find this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
Please include an email address if you would like a response
Please include an email address if you would like a response
Did you use this approach in your work?
Not yet because
If no, why not?