Peryòd Enskripsyon Espesyal yo

ACE TA Center

Kliyan yo ki kalifye pou yon Peryòd Enskripsyon Espesyal gendwa enskri nan yon nouvo plan asirans Mache (Marketplace) oubyen chanje plan andeyò Peryòd Enskripsyon Lib nòmal la.

Peryòd Enskripsyon Espesyal yo deklanche akòz evènman lavi ki grav, tankou sa ki annapre yo:

  • Nesans yon timoun

  • Pèt lòt pwoteksyon asirans

  • Yon chanjman nan kalifikasyon pou Medicaid

  • Sèten tip erè ki te gendwa te rive pandan pwosesis aplikasyon an

Fèy enfòmativ sa a ofri kliyan yo yon apèsi sou evèman lavi ki grav ak sikonstans. Espesyal yo ki gendwa pèmèt yo kalifye pou yon Peryòd Enskripsyon Espesyal ansanm ak enfòmasyon konsènan sa pou fè si yo panse yo kalifye.
Tanpri sonje enfòmasyon ki nan resous sa a reflete politik anplas la nan dat piblikasyon an epi anjeneral yo pa te mete li ajou pou reflete nenpòt chanjman ki rive apre dat piblikasyon an.

 

Related ACE TA Center Resources

We'd like your feedback

Was this page helpful?
I found this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
I did not find this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
Please include an email address if you would like a response
Please include an email address if you would like a response
Did you use this approach in your work?
Not yet because
If no, why not?