Peryòd Enskripsyon Espesyal

ACE TA Center

Kliyan yo ki elijib pou yon Peryòd Enskripsyon Espesyal (Special Enrollment Period, SEP) kapab enskri nan yon nouvo plan asirans sante Marketplace. Oubyen, si yo enskri deja nan yon plan Marketplace, yo kapab chanje plan yo andeyò peryòd Enskripsyon Lib estanda a.

SEP yo deklanche akòz evènman enpòtan nan lavi, tankou:

  • Demenaje pou ale nan yon lòt Eta
  • Ou fè yon pitit
  • Ou pèdi lòt pwoteksyon sante, tankou pèdi djòb ou
  • Yon chanjman nan kalifikasyon ou pou Medicaid
  • Sèten tip erè ki gendwa te rive pandan pwosesis aplikasyon an

Sa a se yon prezantasyon rapid evènman enpòtan lavi yo ak sikonstans espesyal yo ki gendwa kalifye pou yon SEP, ansanm ak enfòmasyon sou kisa pou yo fè si kliyan yo panse yo elijib.

Tanpri sonje enfòmasyon ki nan resous sa a reflete kontra asirans la nan dat piblikasyon an. Anjeneral, li pa t mete ajou pou reflete nenpòt chanjman ki rive apre dat piblikasyon an. 

We'd like your feedback

Was this page helpful?
I found this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
I did not find this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
Please include an email address if you would like a response
Please include an email address if you would like a response
Did you use this approach in your work?
Not yet because
If no, why not?