Enfòmasyon Fondamantal sou Medicare pou Kliyan Pwogram Ryan White VIH/SIDA yo

ACE TA Center

Anvan sa, pifò benefisyè Medicare yo k ap viv ak VIH te gen mwens ke 65kan epi yo te kalifye pou Medicare akòz yon andikap yo te genyen. Sepandan, gen piplis adilt ki gen plis laj kounye a ki gen HIV Pwogram Ryan White VIH/SIDA a bay sèvis pase anvan.

Resous sa a prezante yon apèsi global elijibilite Medicare pou pasyan RWHAP yo ansanm ak lòt moun ki gen VIH epi li reponn kesyonn ki annapre yo:

  1. Ki chemen moun ki enfekte ak VIH pran pi souvan pou yo ka elijib pou Medicare? 
  2. Jwenn enfòmasyon osijè divès pati Medicare yo, sa ki gen ladann pwoteksyon ak pri yo. 
  3. Kijan ou kapab sipòte kliyan RWHAP yo enskri nan Medicare? 
  4. Kijan RWHAP la kapab ede kliyan yo ak depans Medicare yo?
     

We'd like your feedback

Was this page helpful?
I found this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
I did not find this page helpful because the content on the page:
Check all that apply
Please include an email address if you would like a response
Please include an email address if you would like a response
Did you use this approach in your work?
Not yet because
If no, why not?